Licznik odwiedzin

1648364

Logowanie

Patron ciszy

Święty Józefie
u boku Jezusa
bez słowa
stojący,
cicho pracujący,
cicho uciekający
do Egiptu,
cicho zapisany
bohaterze Ewangelii,
naucz nas, byśmy
nie szukali hałasu,
byśmy wchodząc do domu
nie szukali radia,
telewizji,
naucz nas
cichej służby,
naucz nas,
by nasze działanie
nigdy nie było alibi
braku modlitwy,
święty Józefie
patronie ciszy
módl się za nami.

(O. Jacek Tonkowicz OFM)

Franciszkański Zakon Świeckich

 

 

Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twego pokoju,
Gdzie panuje nienawiść, daj mi wiewać miłość,
Gdzie krzywda - przebaczenie,
Gdzie nęka zwątpienie, pozwól wnosić wiarę,
Gdzie rozpacz  nadzieję!

                                                                (Fragment modlitwy św, Franciszka)

fr1

 

       Franciszkański Zakon Świeckich  to rodzina franciszkańska, wspólnota, której członkowie  nie porzucają świata, pozostają w swoich domach i nadal żyją w swoim środowisku cywilnym i zawodowym wpływając na niego poprzez własne świadectwo.
      Kaletańska Wspólnota Franciszkańska cieszy się długoletnią tradycją. Pierwszą przełożoną przez wiele lat była s. Helena Witek, następnie na kolejne 20 lat zastąpiła ją s.Dorota Sarach. Obecnie przełożoną jest s. Grażyna Plaza. Naszym opiekunem jest ks. Proboszcz Wojciech Ciosmak, szczególny nacisk kładzie na apostolat przykładu, słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Asystentem duchowym jest o. Rufin Juraszek - I Zakon Braci Mniejszych. Wspólnota nasza spotyka się na comiesięcznych spotkaniach modlitewnych w trzecią niedzielę po pierwszym piątku, na których polecamy modlitwą cały Kościół, parafię, chorych, kapłanów, misjonarzy i pokój na świecie. Spotykamy się też z innymi wspólnotami na spotkaniach braterskich, jeździmy na rekolekcje franciszkańskie, a raz w roku do Panewnik, aby uklęknąć i pomodlić się przed piękną szopką bożonarodzeniową.  Jako franciszkanie świeccy stawiamy sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczymy w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w naszej wspólnocie znaleźć swoje własne miejsce.Obecnie nasza wspólnota liczy 25 osób, jesteśmy otwarci na nowych członków i zapraszamy na comiesięczne spotkania. Towarzyszy nam franciszkańskie pozdrowienie: pokój i dobro. Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej – grupy sióstr i braci w naszej parafii – i by razem z nami głosili przesłanie pokoju i dobra.
           Oprócz wspólnoty franciszkańskiej w naszej parafii są Rycerze św. Franciszka, jednak nie spotykają się podczas regularnych spotkań. Opiekunem duchownym rycerzy jest o. Sylwester Haśnik, przełożoną Maria Borys. Dzieci mają dni jedności, które odbywają się w Panewnikach oraz wyjeżdżają na rekolekcje franciszkańskie letnie i zimowe. Zapraszamy rycerzy i rycerki na spotkania. Swoją obecnością wraz ze sztandarem, ubogacimy razem wszystkie ważniejsze uroczystości w naszym kościele i razem na pewno będziemy źródłem dobra i pokoju.

 

FZ2

 

          Stowarzyszenie, których członkowie żyjąc w świecie uczestniczą  w duchu instytutu zakonnego i pod kierownictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie zdążając do chrześcijańskiej doskonałości nazywają się trzecimi zakonami lub Franciszkańskim Zakonem Świeckich.

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym żył św. Franciszek z Asyżu wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideami Ewangelii nazywając ich Braćmi i Siostrami od pokuty.

Pierwsze wspólnoty III zakonu św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszał osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów i papieży. Jest zaszczytem i radością dla obecnie żyjących franciszkanów świeckich, że terciarzem był Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Zachowały się dokumenty, w których mówił o swojej przynależności do III Zakonu i łączności modlitewnej ze św. Franciszkiem.

       Dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon św. Franciszka upadły  w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane  w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparcia i życzliwości kapłanów, przetrwał ten okres. Odrodzenie III Zakonu już jako Franciszkański Zakon Świeckich nastąpiło po II Soborze Watykańskim. Zakon rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym, Regułą, Konstytucjami Generalnymi. Do rodziny Franciszkańskiej należy też młodzież franciszkańska, która jest federacją franciszkańskich ruchów, wspólnot młodzieżowych działających w oparciu o oparciu o struktury Prowincji I Zakonu Franciszkańskiego oraz dzieci skupione we wspólnotach Rycerzy św. Franciszka.

       Franciszkański Zakon Świeckich dzieli się na 18 regionów terytorialnie pokrywających się  z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego. Liczy 13 tys. członków skupionych w ok.560. wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych. Działalność wspólnot jest kierowana przez Radę z Przełożonym wybieranym w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co  3 lata. W skład Rady z urzędu wchodzą asystenci duchowni mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych sprawujących na FZŚ kierownictwo. Asystenci duchowni dbają o zachowanie przez członków FZŚ wierności charyzmatowi franciszkańskiemu. Działalność FZŚ na poziomie ogólnopolskim kieruje Rada narodowa z Przełożoną Narodową i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych. Rada Narodowa podlega radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie. Regułą życia Franciszkanów świeckich  jest zachowanie ewangelii Jezusa Chrystusa  naśladując św. Franciszka z Asyżu. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy
i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego, są otwarci na wszystkich. Każdy katolik, kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje miejsce. Szczególny nacisk reguła kładzie na apostolat przykładu, słowa, pełnienia dzieł miłosierdzia oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek jego świeccy naśladowcy żyją zgodnie
z Regułą w łączności z Kościołem w posłuszeństwie Ojcu św. i całej hierarchii kościelnej. Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Sielawa.

 FR

FRANCISZKAŃSKI

ZAKON

ŚWIECKICH

jest otwarty dla wszystkich wiernych,
również dla Ciebie- jeśli pragniesz
w swym życiu zachować Ewangelię
Jezusa Chrystusa, świadcząc o Nim słowem i
życiem, naśladując św. Franciszka z Asyżu

Św. Franciszek swym przykładem życia Ewangelicznego
porwał serca wielu mężczyzn i kobiet.
Jeśli Ty chcesz pójść za Nim
Franciszkański Zakon Świeckich
Czeka na Ciebie